راهنمایی برای رفع نواقص قطعات پلاستیکی در ماشین های تزریق پلاستیک

 • نواقص قطعه تولید شده :

 • امکانات رفع نواقص


 • حباب داخل قطعه است : 

 • حرارت سیلندر کم شود/فشارتزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/حرارت سر سیلندر زیاد شود/سرعت تزریق کم شود/حرارت قالب زیاد شود/حرارت قالب کم شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/درجه مواد گیری زیاد شود.

 • خط های پهن در قطعه تزریق شده مشاهده می شود:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/دورمارپیچ دستگاه کم شود/پیچ سر سیلندر یا سر سوپاپ محکم شود/سوپاپ تزریق عوض شود/سرعت تزریق کم شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • آثار سوختگی در مواد دیده می شود:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/دورمارپیچ دستگاه کم شود/پیچ سر سیلندر یا سر سوپاپ محکم شود/سوپاپ تزریق عوض شود/سرعت تزریق کم شود/فشار سوم زیاد شود(فشار پشت مارپیچ)/مواد قبلا در حرارت خشک شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • ضخامت قطعه یکسان نیست:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/فشار دوم زیاد شد/دور مارپیچ دستگاه زیاد شود/سرعت تزریق کم شود/فشار سوم زیادشود/سوراخ سر سوپاپ بزرگ شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود.

 • سطح خارجی قطعه موج نشان می دهد:

 • فشار تزریق زیاد شود/حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/فشار تزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/ سرعت تزریق کم شود/ سرعت تزریق زیاد شود/سوراخ سر پوپاپ یزرگ شود/حرارت قالب کم شود/درجه مواد گیری زیاد شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • قطعه ترد و شکننده است:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/فشار تزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/دور مارپیچ دستگاه زیاد شود/مارپیچ در حال گردش دورانی تزریق نماید/فشار سوم زیاد شود/حرارت قالب زیاد شود / حرارت قالب کم شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود.

 • قطعه تزریق شده خود را خط خط نشان می دهد:

 • فشار تزریق زیاد شود/حرارت سیلند زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/مارپیچ در حال گردش دورانی تزریق نماید/فشار سوم زیاد شود/سوراخ سر سوپاپ بزرگ شود/حرارت قالب زیاد شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/راهی برای تخیله مواد از داخل قالب باز شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود/درجه موادگیری زیاد شود.