دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن
دستگاه تزریق پلاستیک۱۷۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۱۹۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۳۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۶۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۹۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک۳۴۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۳۹۸ تن
دستگاه تزریق پلاستیک ۴۲۸ تن
کمپرسور باد فشار قوی کایشن (۳۰ بار)

نحوه کار دستگاه تزریق پلاستیک

گرانول های پلیمر خشک شده در قیف دستگاه تبدیل به مایع می شوند. پودرها و مستربچ رنگی و دیگر افزودنی های تقویت کننده به گرانول های قرار گرفته در داخل قیف اضافه شده و ترکیب می گردد. گرانول ها به

Read More »